Tagalog Love Poems
Pag-ibig / Love 

Original Version in Tagalog
Pag-ibig

Isang aklat na maputi,
ang isinusulat: luha!
Kaya’t wala kang mabasa
kahit isa mang talata.
Kinabisa at inisip
mulang ating pagkabata,
tumanda ka’t nagkauban,
hindi mo pa maunawa.

Ang pag-ibig, isipin mo,
pag inisip, nasa puso;
pag pinuso nasa isip,
kaya’t hindi mo makuro.
Lapitan mo nang matagal
ang pagsuyo... naglalaho,
layuan mo at kay lungkot,
nananaghoy ang pagsuyo.

(More : Italian Love Poems)

Ang pag-ibig na dakila’y
aayaw ng matagalan,
parang lintik kung gumuhit
sa pisngi ng kadiiman.
Ang halik na ubos-tindi,
minsan lamang sa halikan,
at ang ilog kung bumaha,
tandaan mo’t minsan lamang.

Ang pag-ibig kapag duwag
ay payapa’t walang agos,
walang talon, walang baha,
walang luha, walang lunos.
Ang pag ibig na matapang
ay puso ang inaanod
pati dangal, yama’t dunong
nalulunod sa pag-irog.

Ang pag-ibig na buko
pa’y nakikinig pa sa aral,
tandang di pa umiibig,
nakikita pa ang ilaw,
ngunit kapag nag-alab
na’t pati mundo’y nalimutan
iyan, ganyan ang pag-ibig,
damdamin at puso lamang!

Kapag ikaw’y umuurong
sa sakuna’t sa panganib
ay talagang maliwanag
at buo ang iyong isip.
Takot pa ang pag-ibig mo,
hindi ka pa umiibig,
pag umibig, pati hukay
ay aariin mong langit.

Iyang mga taong duwag
na ang puso’y mahihina,
umibig man ay ano pa,
di pag-ibig, kundi awa.
Kailangan sa pag-ibig
ay hirap at mga luha
at ang duwag ay malayong
sa pag-ibig dumakila.

(More : Hindi Love Poems)

Ang pag-ibig ay may mata,
ang pag-ibig ay di bulag,
ang marunong na umibig,
bawat sugat ay bulakiak.
Ang pag-ibig ay masakim
at aayaw sa kakabyak,
o wala na kahit ano,
o ibigay mo nang lahat!

“Ako’y hindi makasulat
at ang nanay, nakabantay.”
Asahan mo, katoto ko,
hindi ka pa minamahal.
Ngunit kapag sumulat
na sa ibabaw man ng hukay
minamahal ka na niya
nang higit pa kaysa buhay.

Kayo mga kabataang
pag-ibig ang ninanais,
kayo’y mga paruparong
sa ilawan lumiligid.
Kapag kayo’y umibig na,
hahamakin ang panganib,
at ang mga pakpak ninyo’y
masusunog sa pag-ibig!

By Jose Corazon de Jesus

 

English Translation
Love

A white book, I write: tears!
So you do not even read a single paragraph.
Memory and thought linked from our childhood,
nagkauban ka't old, not yet realize.

The love, think, the thought, in heart;
pinuso the mind, so you do not makuro.
Approach to hold the affection. . . vanishing,
shun you and with sadness, weeping the affection.

The love dakila'y disposal of long-lived,
like lightning to draw kadiiman cheek.
The kiss-consuming intensity, sometimes just kissing,
and the river flood, Just look and remember only once.

The coward is payapa't love when no outflow,
No falls, no flood, no tears, no sorrow.
The love brave heart inaanod
as dignity, wisdom yama't drowning in dear.

The love listening node again we just studied,
I still love signs, yet see the light,
but when inflamed, tall as forgotten world is
That's how love, emotion and heart only!

When you turn the sakuna't ikaw'y risk
is really bright and entirely your mind.
Fear still love you, you are not falling in love,
the fall, as you pit possess heaven.

His sneak the weak heart,
love is what man, I love, but compassion.
You need to love is hard and tears
and the cowardly are far greater love.

The love has eyes, love is not blind,
The wise fall, each lesion is bulakiak.
The love and avaricious disposition in odd,
or do anything, or give it all!

"I do not write and the mother, been watchful."
Expect, my comrade, you are not loved.
But when you write over any of the pit
He loved you more than life.

You young love is desired,
you are rolling the lamp tiger.
If you love that, despise the danger,
and the wings ye go, ye burned in love!

By Jose Corazon de Jesus

 

Share this poem with your loved ones!

 

More Poems
- Love You Poems For Him
- Love You So Much Poems
- Spanish Love Poems
- Emily Dickinson Love Poems
- English Love Poems